MYYJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS kiinteistökaupassa

Tiedonantovelvollisuus kiinteistökaupassa. Mitä tietoja myyjän on oma-aloitteisesti ilmoitettava ostajalle? Tuleeko kaikki vähäpätöisetkin virheet luetella? Mitä jos kiinteistönvälittäjä on antanut virheellisiä tietoja? Vastaako myyjä näistäkin tiedoista?

Kiinteistökauppaa säätelevän maakaaren esitöiden mukaan myyjällä on velvollisuus oma-aloitteisesti ilmoittaa ostajalle tietoja.

Myyjän on ilmoitettava sellaiset tiedossaan olevat puutteet tai viat rakennuksissa sekä muut kiinteistön laatuun liittyvät seikat, jotka alentavat myytävän kiinteistön käyttömahdollisuuksia tai sen arvoa.

Merkitykselliset ominaisuudet vaihtelevat mm. kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan. Asuinkäytön estävät seikat tulee ehdottomasti ilmoittaa ostajille.

Ostajalle on ilmoitettava erityisesti niistä seikoista, joissa myytävä kiinteistö poikkeaa vastaavankaltaisista kiinteistöistä.

Myyjän on totuudenmukaisesti ilmoitettava rakennusten käytettävyyttä haittaavat seikat, kuten mahdolliset viat putkistossa tai lämpöeristyksessä. Myyjän edellytetään kertovan ostajalle myös havaitsemistaan seikoista, joista voidaan perustellusti epäillä olevan vikaa ja arvioida tulevaa korjaustarvetta.

Esimerkkejä seikoista, jotka myyjän on ainakin ilmoitettava ostajalle:

  • ikkunoiden tai ovien aukeamattomuus
  • tulisijan toimimattomuus
  • lämmitysjärjestelmän viat
  • tukkeutuneet putkistot.

Myyjän ei edellytetä selvittävän ostajalle sellaisia seikkoja, joiden voidaan olettaa olevan jokaisen huolellisesti toimivan henkilön tiedossa tai jotka voidaan kiinteistön tavanomaisessa tarkastuksessa havaita.

Tiedonantovelvollisuus ei tarkoita sitä, että myyjän tulisi luetella kaikki vähämerkitykselliset kiinteistön ominaisuudet. Se, millä seikoilla katsotaan tyypillisesti olevan vaikutusta sen kaltaisen kiinteistön hintaan tai käyttöön, arvioidaan objektiivisten perusteiden mukaan.

Esimerkkejä vanhan omakotitalon ominaisuuksista, joita myyjän ei ainakaan tarvitse luetella:

  • normaalista käytöstä aiheutuneet pintojen kulumiset
  • listoituspuutteet.

Ostajan vastuulla on selvittää, täyttääkö kiinteistö hänen asettamansa erityisvaatimukset.

Myyjän tiedonantovelvollisuus ulottuu  kiinteistönvälittäjään. Myyjä on vastuussa myös kiinteistönvälittäjän tai jonkun muun edustajansa antamista tai antamatta jättämistä tiedoista.

Virheellinen tieto voi oikeuttaa ostajan saamaan myyjältä hinnanalennusta ja vahingonkorvausta. Mikäli virhe on olennainen, ostajalla voi olla oikeus jopa kaupan purkamiseen.

Virheellinen tietoa voi koskea esimerkiksi rakennuksen tai rakenteiden kuntoa. Se voi koskea myös kiinteistön tai rakennuksen pinta-alaa.

Ongelmia talokaupassa?

KYSY NEUVOA!