KYSYMYS TYÖTURVALLISUUDESTA: Vaaratilanteita työpaikalla, työnantajan ja työntekijän velvollisuudet

Työskentelen hoitolaitoksessa, jossa on sattunut useita vaaratilanteita väkivaltaisesti käyttäytyvien asukkaiden taholta. Minusta tuntuu, ettei työnantajani ymmärrä tilanteen vakavuutta. Kuinka asia saataisiin kuntoon?

Työpaikalle on laadittava työsuojelun toimintaohjelma. Työnantajan on selvitettävä työhön liittyvät vaaratekijät sekä arvioitava niiden merkitys työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle. Tarpeen vaatiessa selvityksen laatimisessa on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita.

Työtapaturmien uhka liittyy nykyään myös väkivaltaan, joka on valitettavaa arkitodellisuutta hoitoalalla, kaupan alalla, liikennöinnissä ja opetuksessa. Lain mukaan työ onkin järjestettävä siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan jo ennalta.

Uhkaavan väkivallan varalle työnantajan on laadittava menettelytapaohjeet. Yksintyöskentelijälle on varmistettava mahdollisuus avun hälyttämiseen.

Työpaikan valvontavastuullisia ovat työnantajan edustajat eli henkilöt, jotka käyttävät työnjohto-oikeutta. Valvontavastuu voi tulla esimerkiksi toimitusjohtajalle tai hoitolaitoksen johtajalle täysin yllätyksenä.

Työtapaturmasta on tehtävä vahinkoilmoitus sekä työsuojelupiirille että poliisille. Ilmoituksen jälkeen työsuojeluviranomaiset suorittavat tapahtumapaikalla työsuojelutarkastuksen.

Tarkastuksessa selvitetään tapahtumien välittömät ja välilliset syyt. Samalla annetaan ohjeet vastaavien tapahtumien estämiseksi. Poliisi selvittää vakavimmissa tapauksissa, onko syyllistytty rikokseen. Jos työturvallisuusmääräyksiä on laiminlyöty, juttu päätyy syyttäjän syyteharkinnan jälkeen oikeuteen.
Työnantajan ohella myös työntekijällä on velvollisuuksia. Työntekijän on noudatettava annettuja määräyksiä ja ohjeita. Työpaikalla on noudatettava tarvittavaa järjestystä, siisteyttä ja huolellisuutta. Vioista ja puutteista on viipymättä ilmoitettava työnantajalle tai työsuojeluvaltuutetulle.