KYSYMYS TESTAMENTTIOIKEUDESTA: Testamentin tiedoksianto, menettely ja määräaika, testamentin moiteaika

Iäkäs tätini jätti omaisuutensa minulle testamentilla. Hän kuoli vanhana piikana. Miten minun tulee menetellä testamentin suhteen?

Saadakseen hyväkseen testamenttisaannon on testamentinsaajan vedottava testamenttiin. Testamentin saajan on annettava testamentti tiedoksi testamentin tekijän perillisille.

Tiedoksianto tapahtuu antamalla perillisille haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti tieto testamentista sekä oikeaksi todistettu jäljennös siitä. Testamentti on annettava tiedoksi jokaiselle perilliselle erikseen. Yhden testamentin saajan toimittama tiedoksianto luetaan myös muiden testamentinsaajien hyväksi.

Tiedoksiannolle ei ole laissa säädetty perintökaaressa erityistä määräaikaa. Sen joutuisa suorittaminen on kuitenkin testamentin saajan etujen mukaista. Vasta tiedoksisaannista alkaa näet kulua perillisen käytettävissä oleva testamentin moiteaika, joka on kuusi kuukautta tiedoksisaannista luettuna.

Testamentin tiedoksi antamiselle on kuitenkin olemassa tietty takaraja. Perintökaaren mukaan perinnön tai testamentin saaja on velvollinen saattamaan oikeutensa voimaan kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta. Jos testamentin saajan oikeus alkaa myöhemmin kuin testamentin tekijän kuolemasta, kymmenen vuoden määräaika alkaa sanotusta hetkestä.

Jos testamentin saaja ei tässä ajassa ilmoita vastaanottotahtoaan, hän menettää oikeutensa saada testamentin nojalla omaisuutta. Aika on absoluuttinen eikä sitä jatka esimerkiksi se, että testamentin saaja ei tiennyt testamentista ja/tai testamentin tekijän kuolemasta tai testamenttia ei löydy. Menetettyä määräaikaa ei voida siis palauttaa. Määräaika kuluu myös sijaisperillisen vahingoksi.

Kysyjän tulee siis antaa testamentti testamentintekijän perillisille tiedoksi. Kyseisessä tapauksessa näitä ovat todennäköisesti testamentintekijän sisaret tai sisarten lapset. Melko usein testamentti annetaan tiedoksi perunkirjoituksessa tai perunkirjoituskutsun yhteydessä.