KYSYMYS TESTAMENTISTA JA AVIO-OIKEUDESTA: Uusperheen testamentti, lesken asumissuoja, jakamattomuussuoja

Minkälainen testamentti kannattaa tehdä, kun olemme uudehko aviopari, kummallakin on omia aikuisia lapsia? Haluamme, että leskeksi ensiksi jäänyt puoliso saa täyden oikeuden käyttää jäljellä olevaa omaisuutta. Kaikki omaisuus on hankittu yhdessäolomme aikana, esim. auto, mökki ja asunto.

Lesken aseman turvaa parhaiten avioliitto. Ellei avioleskellä itsellään ole vastaavan tasoista asuntoa, leskellä on oikeus pitää puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto jakamattomana hallinnassaan. Suojan saa myös kuolleen puolison yksin omistamaan asuntoon.

Kysyjä on puolisoineen avioliitossa. Siten lesken asumissuoja yhteisen kodin osalta on turvattu ilman testamenttiakin.

Mikäli kysyjä ei olisi avioliitossa, vaan avoliitossa, olisi avolesken suoja tällöin merkittävästi huonompi kuin aviolesken. Olkoonkin, että nykyään myös avoleskelle voidaan tietyin edellytyksin myöntää harkinnanvarainen ja määräaikainen asumisoikeus ensiksi kuolleen puolison asuntoon.

Turvatumpaa on varmistaa avolesken asumissuoja avopuolisoiden keskinäisellä testamentilla. Tällöin on kuitenkin muistettava, että perittävän rintaperillisten lakiosaoikeus on vahvempi kuin testamenttiin perustuva avopuolison hallinta- tai omistusoikeus. Sen sijaan avioliittoon perustuva lesken jakamattomuussuoja on lasten lakiosaoikeuttakin vahvempi.

Vaikka kysyjä puolisoineen on avioliitossa, ei testamentti heidänkään kohdalla täysin turha ole. Mikäli aviopuolisot haluavat laajentaa lesken oikeuksia yhteisen kodin ulkopuolelle, tämä on mahdollista tehdä testamentilla.

Uusperheiden puolisoiden tulee kuitenkin tarkoin harkita, millaisen testamentin he keskenään tekevät. Omistusoikeustestamentilla testamentinsaajalle siirretään omistus perinnönjättäjän omaisuuteen. Hallintaoikeustestamentissa testamentinsaaja saa omaisuuden hallintaoikeuden.

Kysyjällä puolisoineen on omat aikuiset lapsensa. Omistustestamentilla omaisuus siirtyisi mahdollisia lakiosia lukuun ottamatta ensiksi kuolleelta puolisolta viimeksi kuolleelle puolisolle. Tämän jälkeen ensimmäiseltäkin puolisolta peräisin ollut omaisuus menisi perintönä viimeksi kuolleen puolison lapsille. Tämä tuskin on puolisoiden tarkoitus. Omistustestamentti on myös verotuksellisesti raskas.

Hallintaoikeustestamentilla voidaan antaa leskelle lisäturvaa, mutta samalla taata se, ettei omaisuus kulkeudu molempien puolisoiden kuoltua pelkästään toisen puolison lapsille. Hallintatestamentti on verotuksellisesti edullinen.

Kysyjän tapauksessa hallintaoikeustestamentti on suositeltava, koska puolisoilla on muutakin omaisuutta kuin asunto. Testamentilla saavutetaan veroetuja ja lisäturvaa leskelle.

Usein uusperheen aviopuolisot tekevät myös avioehtosopimuksen. Tällä varmistetaan se, että omaisuus jää sen puolison lapsille, kumpi hankinnan on rahoittanutkin. Koska kysyjä puolisoineen on tehnyt hankinnat yhdessä, avioehtosopimusta ei ole heidän välilleen tarpeen laatia.

Tässä annetuista ohjeista huolimatta uusperheiden puolisoiden tulisi pidättäytyä liiallisesta omatoimisuudesta. Asiat ovat monimutkaisia. Niin testamentti kuin mahdollinen avioehtosopimus tulisi laadituttaa lakialan ammattilaisella.