KYSYMYS LAPSEN ELATUSAVUSTA: Elatusavun muuttaminen ja olosuhteiden muutos

Olen elatusvelvollinen yhdestä lapsesta. Sovin ex-puolisoni kanssa lapsen elatusavusta viime vuonna, mutta jo nyt lapsen äiti vaatii elatusapuun satasen tasokorotusta. Olenko velvollinen maksamaan korotuksen? Mielestäni sekä minun että lapsen äidin tulotaso on pysynyt ennallaan sitten elatusavusta sopimisen.

Laki lapsen elatuksesta lähtee siitä, että elatusapua voidaan muuttaa mikäli olosuhteissa on tapahtunut olennaisia muutoksia tai mikäli elatusavun määrä on ollut kohtuuton ottaen huomioon lapsen ja elatusapua suorittavan vanhemman olot.

Koska laki jättää paljon harkinnanvaraa, on oikeusministeriö antanut erillisen ohjeen lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Vaikka kyseessä on ohje, sovelletaan sitä melko yleisesti myös tuomioistuimissa. Lähtökohtana on kuitenkin edelleen laki ja kokonaisarviointi.

Oikeusministeriön ohjeen mukaan elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos uusien olosuhteiden perusteella lasketun elatusavun määrä poikkeaa vähintään 15 prosenttia vahvistetun elatusavun määrästä eikä muutos ole lyhytaikainen. Lisäksi elatusavun muuttamista on sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena.

Kysyjän tapauksessa vanhempien elatuskyvyissä ei ole ilmeisesti tapahtunut muutoksia elatusavun vahvistamisen jälkeen. Sen sijaan kysymyksestä ei ilmene, voisiko olla niin, että lapsen elatuksen tarve olisi olennaisesti noussut.

Elleivät lapsesta aiheutuneet kulut ole nousseet elatusavun vahvistamisen jälkeen esimerkiksi siten, että lapsella on todettu jokin erityiskustannuksia edellyttävä sairaus tai allergia tai elleivät vanhemmat ole yhdessä päättäneet tietyn lisäkustannuksia aiheuttavan harrastuksen aloittamisesta lapselle, mielestäni ei ole perusteita lähteä muuttamaan vahvistettua elatusapua. Ei ainakaan silloin, mikäli uusien tietojen valossa laskettava elatusapu ei poikkeaisi aiemmasta elatusavusta 15 prosenttia.

Elatusavun muutostarvetta vähentää myös se, että elatusavut ovat sidottuja elinkustannusindeksiin.