KYSYMYS LAPSEN ELATUKSESTA: Elatusmaksu ja siitä sopiminen

Olemme puolisoni kanssa eroamassa ja meillä on alaikäisiä lapsia. Kuinka lapsen elatuksesta sovitaan? Mieheni mukaan asiaan ei tulisi sotkea ulkopuolisia.

Velvollisuus maksaa elatusapua liittyy avioerotilanteisiin ja avioliiton ulkopuolella syntyneisiin lapsiin. Elatusapu voidaan vahvistaa maksettavaksi, jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona tai vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta.

Elatusapua on maksettava kustakin lapsesta kuukausittain etukäteen. Elatusavun määrän vanhemmat voivat lähtökohtaisesti sopia. Jotta vanhempien välinen sopimus olisi ulosottokelpoinen, sosiaaliviranomaisen eli käytännössä lastenvalvojan on vahvistettava sopimus.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimessa esimerkiksi avioeron hakemisen yhteydessä. Riitatilanteessa elatusapua koskevaa päätöstä on aina haettava käräjäoikeudelta.

Pääsääntöisesti elatusapua ei vahvisteta takautuvana. Yleensä elatusapu määrätään vahvistettavaksi kanteen vireillepanosta alkaen.Näin ollen elatuksen sopimisessa tai eteenpäin viemisessä ei tule viivytellä.

Riitatilanteissa vahvistetun elatusavun muuttaminen saattaa olla vaikeaa. Muuttaminen edellyttää olosuhteiden olennaista muutosta. Elatusavun muutostarvetta vähentää se, että elatusapujen määrät on sidottu elinkustannusindeksiin.

Elatusavun määrään vaikuttavat lapsen elatustarve sekä vanhempien elatuskyky. Ellei vanhemmalla ole lainkaan elatuskykyä, lähivanhempi on oikeutettu Kelan maksamaan enintään 155,50 euron elatustukeen per lapsi.

Yhteenvetona todettakoon, että kysyjän ei tulisi jättää elatusapua keskinäisen sopimuksen varaan. Kysyjän tulisi edetä asiassa siten, että hän varaisi elatussopimuksen tekemistä varten ajan lastenvalvojalta.

Elatusavun yhteydessä sovitaan yleensä myös lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta.