KYSYMYS KIINTEISTÖNVÄLITYKSESTÄ: Välittäjän oikeus ilmoituskuluihin, toimeksiantosopimuksen irtisanominen

Olen antanut taloni myyntiin välittäjälle. Toimeksiantosopimus päättyy vasta kahden kuukauden kuluttua. Olisin irtisanonut tätä aiemmin välityssopimuksen, mutta välittäjä ilmoitti vaativansa korvausta ilmoituskuluista. Onko hänellä tähän oikeus?

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain ja hyvää välitystapaa koskevan ohjeen mukaan toimeksiantajalla on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa voimassa oleva toimeksiantosopimus kesken sopimuskauden riippumatta siitä, mitä sopimuksessa on irtisanomisesta sovittu. Hyväksyttävät syyt ovat lähinnä odottamattomia työ- tai perhe-elämään liittyviä olennaisia olosuhteiden muutoksia.

Hyväksyttäviä syitä ovat mm. toimeksiantajan sairaus ja lähiomaisen sairaus tai kuolema. Oikeus irtisanomiseen on myös, jos toimeksiantosopimus muuttuu toimeksiantajasta riippumattomista syistä epäedulliseksi tai epätarkoituksenmukaiseksi. Myyjällä voi olla oikeus irtisanoa toimeksiantosopimus esimerkiksi, jos odottamattomien työhön tai perhe-elämään liittyvien syiden takia tämä tarvitsee välityskohteen omaan tai lähiomaisensa käyttöön.

Irtisanomisperusteesta huolimatta välitysliikkeellä on oikeus saada korvaus tavanomaisista markkinointi-, asiakirjojen hankkimis- ja esittelykustannuksista. Varsinaiseen välityspalkkioon välittäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta.

Jos toimeksiantaja irtisanoo tai purkaa toimeksiantosopimuksen ilman, että hänellä on edellä kerrottuja laissa määriteltyjä erityisiä perusteita, on kyseessä sopimusrikkomus. Tästä sopimusrikkomuksesta seuraa vahingonkorvausvelvollisuus. Vahingonkorvauksen määrä ei voi kuitenkaan ylittää sovitun välityspalkkion määrää. Selvää on, että korvattavaksi tulevat vähintäänkin samat korvaukset kuin silloin, jos irtisanomisperuste olisi käsillä. Tämän lisäksi korvattavaksi voi tulla muitakin välittäjän kuluja.

Näin ollen kiinteistönvälittäjällä on oikeus vaatia kysyjältä korvausta ainakin ilmoituskuluista mikäli kysyjä päättää toimeksiantosopimuksen sen voimassaoloaikana.