KYSYMYS EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA: Edunvalvontavaltuutus ja sen määrämuoto, maistraatti ja valvonta

Kuka huolehtii omaisuudestani ja muista taloudellisista asioistani, jos sairastun niin, että en pysty hoitamaan asioitani?

Voit turvata asioidesi hoidon edunvalvontavaltuutuksella.

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän ei myöhemmin kykene hoitamaan asioitaan esim. sairauden vuoksi. Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voi hän varmistaa sen, että hänen asioitaan hoitaa hänen itsensä valitsema uskottu henkilö.

Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä kirjallisesti testamentin tapaan. Edunvalvontavaltuutuksessa valtuuttaja nimeää ensisijaisen valtuutetun. Lisäksi olisi hyvä nimetä ainakin yksi toissijainen valtuutettu sen varalta, että ensisijainen valtuutettu ei ota valtuutetun tehtävää vastaan, luopuu siitä tai tulee pysyvästi estyneeksi hoitamaan sitä. Toissijainen valtuutettu voidaan myös nimetä varavaltuutetuksi sen varalta, että ensisijainen valtuutettu tulee sairauden tai esteellisyyden vuoksi taikka muusta syystä tilapäisesti estyneeksi hoitamaan valtuutetun tehtäväänsä. Kaikkien valtuutettujen tulee olla suostunut tehtävään. Valtuutuksessa tulee määritellä ne asiat, joita valtuutus koskee. Valtuuttajan tulee allekirjoittaa valtakirja kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa. Todistajien on myös allekirjoitettava valtakirja. Lähiomainen ei voi toimia todistajana. Allekirjoitettu valtakirja tulee toimittaa valtuutetulle tai vähintään saattaa asia valtuutetun tietoon. Valtakirjan voi normaalisti peruuttaa tai sitä voi muuttaa.

Valtuutettu voi pyytää maistraattia vahvistamaan valtuutuksen, kun valtuutuksen tehnyt henkilö ei enää kykene huolehtimaan asioistaan esim. sairauden vuoksi. Maistraatille tulee esittää alkuperäinen valtakirja sekä lääkärinlausunto tai muu lausunto, joka todistaa valtuutuksen antaneen henkilön tulleen kyvyttömäksi hoitaa asioitaan. Valtuutus tulee voimaan, kun maistraatti on sen vahvistanut.

Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa erityisesti taloudellisissa asioissa. Kun valtuutetun tehtävä alkaa, tulee hänen antaa maistraatille luettelo päämiehen varoista ja veloista, joita valtuutus koskee. Valtuutetun tulee tarvittaessa antaa selvitys maistraatille talouteen liittyvistä asioiden hoitamisesta.