Lakineuvot Kysy!

Aiheeseen liittyvät lakineuvot

26.05.2016
KYSYMYS PERINTÖNÄ SAADUN OMAISUUDEN MYYNTIVOITTOVEROTUKSESTA: Perintönä saatu omaisuus ja luovutusvoittoveron laskeminen, hankintahinta vai hankintameno-olettama, myyntikulut

10.06.2013
KYSYMYS KIINTEISTÖKAUPAN VEROISTA: Pimeä kauppa ja musta kauppahinta, varainsiirtovero, myyntivoittovero, verorikos, veronkierto, veropetos, oikeussuojan menetys

03.06.2013
KYSYMYS VARAINSIIRTOVEROTUKSESTA: Kiinteistökaupan purkaminen ja varainsiirtoveron palautus, purkukirjan määrämuoto ja edellytykset, ensiasunnon ostajan asema, palautushakemus

03.05.2013
KYSYMYS AVIO-OIKEUDESTA JA OSITUKSESTA: Henkivakuutukset avioero-osituksessa ja jäämistöosituksessa sekä verotuksessa, edunsaajamääräys, verovapaa osuus, arvostaminen, piilevä verovelka, takaisinostoarvo

11.04.2013
KYSYMYS LUOVUTUSVOITTOVEROSTA: Oman asunnon myynnin verovapaus ja rakentamaton tontti

03.04.2013
KYSYMYS VELKASUHTEESTA: Koroton vai korollinen laina, velkakirjan muotovaatimus

17.12.2012
KYSYMYS VUODEN 2012 VEROTUKSESTA: Loppuvuoden verovinkit, voiko verotukseen vielä vaikuttaa? Vapaaehtoinen eläkevakuutus, arvonlisäveron korotus, kotitalousvähennys, tulonhankkimisvähennys, pienmyynti

21.11.2012
KYSYMYS KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ: Kotitalousvähennys taloyhtiössä, putkiremontti, asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu, huoneistossa suoritettavat työt, parvekelasit, ylimääräinen yhtiökokous

08.11.2012
KYSYMYS MYYNTIVOITTOVEROSTA: Tappioiden realisointi veronkiertoa? Korkein hallinto-oikeus muutti verokäytäntöä

29.10.2012
KYSYMYS PERINNÖSTÄ LUOPUMISESTA: Verotehokas perinnöstä luopuminen, jälkiluopuminen, määrämuoto, ajankohta, perintöön ryhtyminen, perittävän ulosmittausvelkoja, velkajärjestelyssä oleva perillinen

01.10.2012
KYSYMYS MYYNTIVOITTOVEROSTA JA LAHJAVEROSTA: Tappiolla olevien Nokian osakkeiden lahjoittaminen, myyntitappion menettäminen, voitolla olevat osakkeet

20.09.2012
KYSYMYS ASUNTOKAUPASTA: Asunto-osakkeen tai osakkeiden jakamattomuus, huoneisto-osan kauppa, kaupan vaikutuksettomuus yhtiön nähden, pätemättömyys, yhteisomistus

09.08.2012
KYSYMYS PERINTÖVEROTUKSESTA: Lesken perintöoikeus ja perintöverot, puolisovähennys, verovapaa perintö

13.03.2012
KYSYMYS PERUNKIRJOITUKSESTA: Perintöverotuksessa vähennyskelpoiset hautaus- ja hautajaiskulut sekä haudanhoito

13.02.2012
KYSYMYS LAHJAVEROSTA: Verovapaa lahja - Voivatko molemmat vanhemmat antaa erikseen oman verovapaan lahjan?

03.01.2012
KYSYMYS VELAN VANHENTUMISESTA: Saatavan perintä ja sen yleinen vanhentuminen

14.11.2011
JULKINEN HANKINTA: Poikkeuksellisen alhainen tarjous ja tarjouksen hylkääminen

14.10.2011
KYSYMYS KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ: Vuosi 2012 ja kotitalousvähennys, remontti ajoitettuna vuodenvaihteeseen - mittava verovähennys

20.08.2011
KYSYMYS KIINTEISTÖVEROSTA: Kuka maksaa kiinteistöveron?

02.08.2011
KYSYMYS LUOVUTUSVOITTOVEROSTA: Oman asunnon myynnin verovapaus ja kahden vuoden asuminen

19.07.2011
KYSYMYS LAHJAVEROSTA: Verovapaa lahja

19.07.2011
KYSYMYS AVIOLIITOSTA: Avioliiton verovaikutukset

03.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVEROTUS: Hankintameno-olettama ja myyntivoiton laskeminen

01.11.2010
KUOLINPESÄN VEROTUS: Kuolinpesän kiinteistövero ja perintöverot

01.11.2010
SUKUPOLVENVAIHDOS: Yrityksen sukupolvenvaihdos ja sen verot pähkinänkuoressa

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Kuinka paljon maksan osakkeiden ja muun omaisuuden myynnistä veroa?

01.11.2010
VEROVUODEN VEROTUS: Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku veropäätökseen

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Oman asunnon myynnin verovapaus ja kahden vuoden sääntö

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Tappiolliset osakkeet on syytä jättää lahjoittamatta

02.02.2010
LAHJAVEROTUS TAI YRITYSVEROTUS: Yrityskauppa, sukulaiskauppa, sukupolvenvaihdos. Verohallinnon uusi arvostamisohje. Käypä arvo verotuksessa

31.01.2010
KIINTEISTÖKAUPPA: Kiinteistön kauppakirja ja muotovaatimus

05.01.2010
LAHJAVEROTUS: Lainan antaminen lapselle & koroton laina

28.12.2009
AVIOLIITTO: Avioero ja omaisuuden ositus pähkinänkuoressa


Elatuslaskuri
Asianajotoimisto Talviaron kehittämä palvelu lastenvalvojille ja lakimiehille. Tutustu »


YRITYSMUODON VALINTA: Osakeyhtiö vai ammatinharjoittaja?

Tulosta

02.02.2010

Pienyrityksissä vallitseva trendi on harjoittaa toimintaa osakeyhtiön muodossa.  Mutta onko osakeyhtiö sittenkään toimivin  muoto? Valintaan vaikuttavat monet tekijät, joista verotus nousee yhä päällimmäiseksi valintakriteeriksi.

Erityisesti toiminnan aloittamista tai uudistamista miettivä yrittäjä joutuu punnitsemaan eri yhtiömuotojen etuja ja haittoja. Yksityisliikkeen, ammatin ja henkilöyhtiön välillä merkittäviä verotuksellisia eroja ei ole. Kaikkia näitä verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaisesti, joskin henkilöyhtiössä tulo-osuudet jaetaan suoraan yhtiömiehille verotettavaksi. Siten yhtiömiesten lukumäärä vaikuttaa veronmäärää pienentävästi.

Osakeyhtiön poikkeaa henkilöyhtiöstä. Merkittävin ero eri yhtiömuotojen välillä on osakeyhtiöiden suhteellinen verokanta, joka on tällä hetkellä 26 prosenttia. Toinen tärkeä ero on, että yksityisen elinkeinonharjoittajan ja henkilöyhtiön tulo verotetaan yrittäjältä tai yhtiömieheltä ansio- ja/tai pääomatulona riippumatta siitä, nostetaanko voittoa yrityksestä vai ei.

Osakeyhtiötä verotetaan yhtiön tuloksen perusteella, jolloin yritys maksaa voitostaan veroa 26 prosenttia. Korkeampi verokanta tulee kyseeseen vasta, kun osinko nostetaan yhtiöstä ja vain siltä osin kuin osinkoa verotetaan ansiotulona.

Osakeyhtiöön voidaan siten jättää tuloja alhaisemman verokannan alaisuuteen. Henkilöyhtiöissä tai ammatissa tätä mahdollisuutta ei ole.

Voitot sukanvarteen

Nettovarallisuuden kerryttäminen on kannattavaa kaikissa yhtiö- ja toimintamuodoissa.

Toiminimen ja henkilöyhtiön nettovarallisuuden perusteella laskettava toiminimen haltijan tulo ja yhtiömiehen verotettava tulo-osuus jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Pääomatulo-osuus on 20 prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta, jonka verokanta on 28 %. Loppuosa tulosta on ansiotuloa, jota verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaisesti.

Osakeyhtiön osingot jaetaan myös pääoma- ja ansiotuloiksi. Pääomatulo-osuus on 9 prosenttia osakeyhtiön nettovarallisuudesta. Loppuosa osingosta on osakkeenomistajan ansiotuloa. Siltä osin, kuin verovelvollisen saamien tällaisten osinkojen määrä ylittää 90 000 euroa, osingoista 70 % on pääomatuloa ja 30 % verovapaata tuloa. Samoin jos osinko ylittää em. 9 %:n vuotuisen tuoton määrän on tästä ylimenevästä osingosta 70 % ansiotuloa ja 30 % verovapaata tuloa.

Nettovarallisuutta voidaan kerryttää esimerkiksi jättämällä voitot nostamatta. Pienemmissä osakeyhtiöissä ei tavallisesti ole kovin merkittävää varallisuutta, joten pääomatulojen osuus jää melko pieneksi.

Sivuuttamisen pelko pienentynyt

Yhden osakkaan osakeyhtiöissä yrityksen toiminta liittyy läheisesti ainoan osakkaan henkilökohtaiseen työpanokseen. Tällöin on ollut vaarana, että nimensä perästä löytyvästä kirjaintunnuksesta huolimatta verottaja on sivuuttanut osakeyhtiön ja verottanut yhtiön tulon osakkaan tulona.

Toiminnan päätoimisuus ja liiketoiminnan luonne, liikevaihto sekä asiakkaiden lukumäärä ovat eräitä kriteerejä osakeyhtiön toiminnan arvostelemiseksi.

Mahdollisesta sivuutettavasta toiminnasta voisi olla esimerkkinä, jos osakeyhtiön ainoa osakas pyörittää noin 10 000-20 000 euron liikevaihtoa ja laskuttaa pääasiallisesti vain yhtä toimeksiantajaa.

Veroedut vs. byrokratia

Verotuksellisesti toimintaa kannattaa harjoittaa osakeyhtiömuodossa tämän hetkisen tuloveroasteikon nojalla vasta silloin, kun toiminnan tulos ylittää noin 35 000 euron rajan. Tällä kohdalla ansiotulojen kokonaisveroasteeksi muodostuu 26 prosenttia, mikä vastaa osakeyhtiön verokantaa.

Kysymys on progressiosta. Usean osakkaan kommandiittiyhtiöön verrattuna vastaavan osakeyhtiön pitää tehdä hyvä tulos, jotta sen verotus olisi henkilöyhtiötä edullisempi. Käytännössä kyse on matematiikasta, toisin sanoen progressiivisen verotuksen välttämisestä.

Osakeyhtiön verosuunnittelumahdollisuudet ovat kuitenkin paremmat kuin kommandiittiyhtiön. Olkoonkin, etteivät verolait tarjoa nykyään kovin suuria verosuunnittelumahdollisuuksia osakeyhtiössäkään.

Positiivisten seikkojen vastapainoksi osakeyhtiössä on huonotkin puolensa. Voiton jakaminen maksaa, mikäli nettovarallisuutta ei ole. Henkilöyhtiössä yhtiömiehet voivat suorittaa yksityisnostoja.

Myös hallinnolliset asiat sujuvat toiminimessä ja henkilöyhtiössä yksinkertaisemmin kuin osakeyhtiössä. Byrokratiaa on osakeyhtiössä enemmän.

Yhtiömuodon muuttaminen ei ole osakeyhtiössä mahdollista. Toiminimessä ja henkilöyhtiössä yhtiömuotoon voi tehdä muutoksia.

Luovutusvoiton verotuksessa on myös eri toimintamuotojen välillä eroja. Toiminimen myyntiin sovelletaan elinkeinoverolain säännöksiä, joten poistot ja muut vastaavat erät palautuvat tuloon ja verotus saattaa olla raskasta. Henkilöyhtiön osuuden luovutusvoittoon, samoin kun osakeyhtiön osakkeiden luovutukseen sovelletaan sitä vastoin tuloverolain säännöksiä.

Yhden osakkaan luopuminen osuudestaan on helpompaa osake- kuin henkilöyhtiössä. Tämä on kuitenkin enemmän yhtiöoikeudellinen kuin vero-oikeudellinen kysymys.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: atype

Filename: layouts/footer_lakineuvo.php

Line Number: 2

Ajankohtaista

02.10.2016
OTM, lupalakimies Theresa Bergroth-Penttilä jälleen palveluksessasi

04.07.2016
Olemme lomalla heinäkuun loppuun saakka

18.01.2016
Muutos puhelin- ja faksinumeroissa - 010-alkuiset numerot poistuneet käytöstä


Katso kaikki ajankohtaiset >


 

Oliko lakineuvosta apua?
Jäikö jokin askarruttaan Sinua...

Ota yhteyttä ja kysy neuvoa!

 Vastuunrajoituslauseke

Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäis-tapauksessa.

Laki- tai vero-ongelmassa on aina syytä kääntyä asianajajan puoleen.

Asianajotoimisto Talviaro Oy, asianajaja Mika Talviaro tai lakineuvo.fi eivät vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.Lakineuvopuhelin Offline
Vastuunrajoitus | Julkaisija ja vastaava toimittaja | Hyvä asianajajatapa
© Asianajotoimisto Talviaro Oy