Lakineuvot Kysy!

Aiheeseen liittyvät lakineuvot

26.05.2016
KYSYMYS PERINTÖNÄ SAADUN OMAISUUDEN MYYNTIVOITTOVEROTUKSESTA: Perintönä saatu omaisuus ja luovutusvoittoveron laskeminen, hankintahinta vai hankintameno-olettama, myyntikulut

10.06.2013
KYSYMYS KIINTEISTÖKAUPAN VEROISTA: Pimeä kauppa ja musta kauppahinta, varainsiirtovero, myyntivoittovero, verorikos, veronkierto, veropetos, oikeussuojan menetys

03.06.2013
KYSYMYS VARAINSIIRTOVEROTUKSESTA: Kiinteistökaupan purkaminen ja varainsiirtoveron palautus, purkukirjan määrämuoto ja edellytykset, ensiasunnon ostajan asema, palautushakemus

03.05.2013
KYSYMYS AVIO-OIKEUDESTA JA OSITUKSESTA: Henkivakuutukset avioero-osituksessa ja jäämistöosituksessa sekä verotuksessa, edunsaajamääräys, verovapaa osuus, arvostaminen, piilevä verovelka, takaisinostoarvo

11.04.2013
KYSYMYS LUOVUTUSVOITTOVEROSTA: Oman asunnon myynnin verovapaus ja rakentamaton tontti

03.04.2013
KYSYMYS VELKASUHTEESTA: Koroton vai korollinen laina, velkakirjan muotovaatimus

17.12.2012
KYSYMYS VUODEN 2012 VEROTUKSESTA: Loppuvuoden verovinkit, voiko verotukseen vielä vaikuttaa? Vapaaehtoinen eläkevakuutus, arvonlisäveron korotus, kotitalousvähennys, tulonhankkimisvähennys, pienmyynti

21.11.2012
KYSYMYS KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ: Kotitalousvähennys taloyhtiössä, putkiremontti, asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu, huoneistossa suoritettavat työt, parvekelasit, ylimääräinen yhtiökokous

08.11.2012
KYSYMYS MYYNTIVOITTOVEROSTA: Tappioiden realisointi veronkiertoa? Korkein hallinto-oikeus muutti verokäytäntöä

29.10.2012
KYSYMYS PERINNÖSTÄ LUOPUMISESTA: Verotehokas perinnöstä luopuminen, jälkiluopuminen, määrämuoto, ajankohta, perintöön ryhtyminen, perittävän ulosmittausvelkoja, velkajärjestelyssä oleva perillinen

01.10.2012
KYSYMYS MYYNTIVOITTOVEROSTA JA LAHJAVEROSTA: Tappiolla olevien Nokian osakkeiden lahjoittaminen, myyntitappion menettäminen, voitolla olevat osakkeet

20.09.2012
KYSYMYS ASUNTOKAUPASTA: Asunto-osakkeen tai osakkeiden jakamattomuus, huoneisto-osan kauppa, kaupan vaikutuksettomuus yhtiön nähden, pätemättömyys, yhteisomistus

09.08.2012
KYSYMYS PERINTÖVEROTUKSESTA: Lesken perintöoikeus ja perintöverot, puolisovähennys, verovapaa perintö

13.03.2012
KYSYMYS PERUNKIRJOITUKSESTA: Perintöverotuksessa vähennyskelpoiset hautaus- ja hautajaiskulut sekä haudanhoito

13.02.2012
KYSYMYS LAHJAVEROSTA: Verovapaa lahja - Voivatko molemmat vanhemmat antaa erikseen oman verovapaan lahjan?

03.01.2012
KYSYMYS VELAN VANHENTUMISESTA: Saatavan perintä ja sen yleinen vanhentuminen

14.11.2011
JULKINEN HANKINTA: Poikkeuksellisen alhainen tarjous ja tarjouksen hylkääminen

14.10.2011
KYSYMYS KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ: Vuosi 2012 ja kotitalousvähennys, remontti ajoitettuna vuodenvaihteeseen - mittava verovähennys

20.08.2011
KYSYMYS KIINTEISTÖVEROSTA: Kuka maksaa kiinteistöveron?

02.08.2011
KYSYMYS LUOVUTUSVOITTOVEROSTA: Oman asunnon myynnin verovapaus ja kahden vuoden asuminen

19.07.2011
KYSYMYS LAHJAVEROSTA: Verovapaa lahja

19.07.2011
KYSYMYS AVIOLIITOSTA: Avioliiton verovaikutukset

03.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVEROTUS: Hankintameno-olettama ja myyntivoiton laskeminen

01.11.2010
KUOLINPESÄN VEROTUS: Kuolinpesän kiinteistövero ja perintöverot

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Kuinka paljon maksan osakkeiden ja muun omaisuuden myynnistä veroa?

01.11.2010
VEROVUODEN VEROTUS: Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku veropäätökseen

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Oman asunnon myynnin verovapaus ja kahden vuoden sääntö

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Tappiolliset osakkeet on syytä jättää lahjoittamatta

02.02.2010
LAHJAVEROTUS TAI YRITYSVEROTUS: Yrityskauppa, sukulaiskauppa, sukupolvenvaihdos. Verohallinnon uusi arvostamisohje. Käypä arvo verotuksessa

02.02.2010
YRITYSMUODON VALINTA: Osakeyhtiö vai ammatinharjoittaja?

31.01.2010
KIINTEISTÖKAUPPA: Kiinteistön kauppakirja ja muotovaatimus

05.01.2010
LAHJAVEROTUS: Lainan antaminen lapselle & koroton laina

28.12.2009
AVIOLIITTO: Avioero ja omaisuuden ositus pähkinänkuoressa


Elatuslaskuri
Asianajotoimisto Talviaron kehittämä palvelu lastenvalvojille ja lakimiehille. Tutustu »


SUKUPOLVENVAIHDOS: Yrityksen sukupolvenvaihdos ja sen verot pähkinänkuoressa

Tulosta

01.11.2010

Sukupolvenvaihdos on mutkikas juttu. Verotus, rahoitus ja vastuukysymykset on selvitettävä tarkoin ennen yrityksen luovuttamista. Tärkeintä on sopivan jatkajan löytäminen yritystoiminnalle.

Verotus ei ole suurin este sukupolvenvaihdoksille, sillä huolellisella verosuunnittelulla verot voidaan minimoida.

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamisvaihtoehtoja on useita. Yritys voidaan myydä tai lahjoittaa joko kokonaisuutena tai pilkottuna jatkajalle. Luovutuksen kohteena voi olla myös pelkästään yritysvarallisuus eli substanssi.

Yrityksen käypä arvo vaikuttaa olennaisesti sukupolvenvaihdoksen verotukseen. Käypä arvo ratkaisee muun muassa sen, kuinka suuri kauppahinnan on oltava, jottei luovutuksesta menisi lainkaan lahjaveroa.

Verottajan käsitys yrityksen käyvästä arvosta saattaa poiketa yrittäjän omasta arviosta. Siksipä verottajan kanta on hyvä varmistaa ennen sukupolvenvaihdoksen toteuttamista. Maksullisessa ennakkoratkaisussa verovirasto ilmoittaa sitovan kantansa yrityksen käyvästä arvosta ja luovutuksesta kannettavan veron määrästä.

Sukupolvenvaihdoksessa lahjaveron maksaa jatkaja. Lahjavero on luonteeltaan progressiivinen: mitä suurempi lahjan arvo on, sitä korkeampi on lahjaveroprosentti. Tästä johtuen yrityksen periminen tai lahjoittaminen yhdellä kertaa voi olla verotuksellisesti raskasta.

Lahjaveron määrää voidaan pienentää pilkkomalla sukupolvenvaihdos osiin pitemmälle aikavälille.

Lahjoitetaan yritys kertarysäyksellä tai pitemmällä aikavälillä, jatkaja voi käyttää hyväkseen perintö- ja lahjaveron huojennuksen. Käytännössä huojennus tarkoittaa sitä, että käyvän arvon sijasta vero maksetaan huomattavasti alhaisemmasta arvosta eli osasta (40 %) yrityksen verotusarvoa. Lisäksi vero voidaan maksaa viiden vuoden ajan ilman korkoa.

Verohuojennusta on vaadittava ennen verotuksen toimittamista. Huojennuksessa perinnön tai lahjan saajan edellytetään jatkavan yritystoimintaa. Yrityksen osakkeista tai yhtiöosuuksista on siirryttävä jatkajalle yhdellä kertaa vähintään kymmenesosa. Jatkajan sukulaisuussuhteella ei ole asiassa merkitystä. Huojennuksen saa yhtä hyvin niin tytär kuin serkkukin.

Huojennuksen saanut jatkaja on luovutuksen jälkeen viisi vuotta karenssissa, eli tuona aikana hän ei saa lopettaa tai myydä yritystä edelleen. Muutoin huojennettu vero määrätään veronkorotusten kera maksuun.

Lahjanluonteisella kaupalla tarkoitetaan omaisuuden myymistä todellista käypää arvoa alhaisemmalla hinnalla.

Lahjanluonteisessa kaupassa on voimassa niin sanottu 3/4-sääntö. Säännön mukaan osaakaan omaisuuden arvosta ei katsota lahjaksi, jos kauppahinta ylittää kolme neljännestä omaisuuden käyvästä arvosta.

Mikäli huojennuspykälät täyttyvät, sukupolvenvaihdoksessa vastikkeena riittää yli 50 prosenttia käyvästä arvosta.

Usein sukupolvenvaihdokset toteutetaan siten, että kauppahinta mitoitetaan ennakkoratkaisun mukaiseen reiluun puoleen yrityksen käyvästä arvosta.

Yrityksen myyntivoittoveron maksaa luopuja. Veroa ei kuitenkaan kanneta, mikäli yrittäjä luovuttaa lähisukulaiselleen avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osuuden tai vähintään kymmenen prosenttia osakeyhtiön osakkeista. Lisäksi edellytetään, että omaisuus on ollut vähintään kymmenen vuotta luopujan omistuksessa. Lähisukulaisena pidetään lasta, lastenlasta tai sisarta sekä heidän puolisoitaan, mikäli myös he ovat yrityksen ostajia.

Veroton myynti ei koske laisinkaan yksityisliikettä. Muutoinkin yksityisliikkeen myynti on verotuksellisesti esimerkiksi osakeyhtiön luovutusta raskaampaa. Siksi toiminimi kannattaa muuttaa hyvissä ajoin henkilö- tai osakeyhtiöksi.

Substanssikaupassa myydään tietty omaisuus yrityksestä, ei yritystä kokonaisuudessaan tai osuutta siitä. Substanssikauppa on usein verotuksellisesti epäedullinen. Omaisuuden myynnistä yritykselle kertyy usein voittoa. Osakeyhtiö maksaa voitosta 26 prosenttia veroa.

Henkilöyhtiössä omaisuuden myynnistä syntynyt voitto jaetaan normaaliin tapaan yhtiömiehille ansio- ja pääomatulona verotettavaksi.

Muita veroseuraamuksia sukupolvenvaihdoksessa ovat arvonlisäverotus ja varainsiirtoverotus. Varainsiirtoveroa kannetaan osakekaupoista. Veron määrä on 1,6 prosenttia kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta. Veron maksaa ostaja. Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden myyntihinnasta veroa ei tarvitse suorittaa.

Sukupolvenvaihdoksen verovinkit ovat periaatteessa yksinkertaisia. Yrityksen vaiheittaisen siirtämisen ohella yritysomaisuuden köyhdyttäminen tarjoaa osapuolille merkittävät veroedut.

Lahjoitettavaa yritystä köyhdytetään maksamalla jakamattomat osingot ennen luovutusta. Yrityksen ylimääräiset rönsyt jätetään luovutuksen ulkopuolelle. Mikäli yhtiön kiinteistö ei ole jatkajalle tarpeellinen, voidaan tästä muodostaa luovuttajalle erillinen kiinteistöosakeyhtiö.

Oivia verosuunnittelun työkaluja ovat myös yrityksen omat osakkeet ja niiden lunastamiset, yhtiön jakamiset ja sulautumiset sekä yhtiömuodon muutokset.

Sukupolvenvaihdoksessa on huomioitava yrityksen työntekijöiden asema, velkojen, vastuiden ja sopimusten siirtyminen sekä tietenkin rahoituksen järjestäminen.

Sukuriitojen välttämiseksi myös perintöoikeudellinen näkökulma on syytä ottaa huomioon.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: atype

Filename: layouts/footer_lakineuvo.php

Line Number: 2

Ajankohtaista

02.10.2016
OTM, lupalakimies Theresa Bergroth-Penttilä jälleen palveluksessasi

04.07.2016
Olemme lomalla heinäkuun loppuun saakka

18.01.2016
Muutos puhelin- ja faksinumeroissa - 010-alkuiset numerot poistuneet käytöstä


Katso kaikki ajankohtaiset >


 

Oliko lakineuvosta apua?
Jäikö jokin askarruttaan Sinua...

Ota yhteyttä ja kysy neuvoa!

 Vastuunrajoituslauseke

Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäis-tapauksessa.

Laki- tai vero-ongelmassa on aina syytä kääntyä asianajajan puoleen.

Asianajotoimisto Talviaro Oy, asianajaja Mika Talviaro tai lakineuvo.fi eivät vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.Lakineuvopuhelin Offline
Vastuunrajoitus | Julkaisija ja vastaava toimittaja | Hyvä asianajajatapa
© Asianajotoimisto Talviaro Oy