Lakineuvot Kysy!

Aiheeseen liittyvät lakineuvot

26.05.2016
KYSYMYS PERINTÖNÄ SAADUN OMAISUUDEN MYYNTIVOITTOVEROTUKSESTA: Perintönä saatu omaisuus ja luovutusvoittoveron laskeminen, hankintahinta vai hankintameno-olettama, myyntikulut

10.06.2013
KYSYMYS KIINTEISTÖKAUPAN VEROISTA: Pimeä kauppa ja musta kauppahinta, varainsiirtovero, myyntivoittovero, verorikos, veronkierto, veropetos, oikeussuojan menetys

03.06.2013
KYSYMYS VARAINSIIRTOVEROTUKSESTA: Kiinteistökaupan purkaminen ja varainsiirtoveron palautus, purkukirjan määrämuoto ja edellytykset, ensiasunnon ostajan asema, palautushakemus

03.05.2013
KYSYMYS AVIO-OIKEUDESTA JA OSITUKSESTA: Henkivakuutukset avioero-osituksessa ja jäämistöosituksessa sekä verotuksessa, edunsaajamääräys, verovapaa osuus, arvostaminen, piilevä verovelka, takaisinostoarvo

11.04.2013
KYSYMYS LUOVUTUSVOITTOVEROSTA: Oman asunnon myynnin verovapaus ja rakentamaton tontti

17.12.2012
KYSYMYS VUODEN 2012 VEROTUKSESTA: Loppuvuoden verovinkit, voiko verotukseen vielä vaikuttaa? Vapaaehtoinen eläkevakuutus, arvonlisäveron korotus, kotitalousvähennys, tulonhankkimisvähennys, pienmyynti

21.11.2012
KYSYMYS KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ: Kotitalousvähennys taloyhtiössä, putkiremontti, asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu, huoneistossa suoritettavat työt, parvekelasit, ylimääräinen yhtiökokous

08.11.2012
KYSYMYS MYYNTIVOITTOVEROSTA: Tappioiden realisointi veronkiertoa? Korkein hallinto-oikeus muutti verokäytäntöä

29.10.2012
KYSYMYS PERINNÖSTÄ LUOPUMISESTA: Verotehokas perinnöstä luopuminen, jälkiluopuminen, määrämuoto, ajankohta, perintöön ryhtyminen, perittävän ulosmittausvelkoja, velkajärjestelyssä oleva perillinen

01.10.2012
KYSYMYS MYYNTIVOITTOVEROSTA JA LAHJAVEROSTA: Tappiolla olevien Nokian osakkeiden lahjoittaminen, myyntitappion menettäminen, voitolla olevat osakkeet

09.08.2012
KYSYMYS PERINTÖVEROTUKSESTA: Lesken perintöoikeus ja perintöverot, puolisovähennys, verovapaa perintö

13.03.2012
KYSYMYS PERUNKIRJOITUKSESTA: Perintöverotuksessa vähennyskelpoiset hautaus- ja hautajaiskulut sekä haudanhoito

13.02.2012
KYSYMYS LAHJAVEROSTA: Verovapaa lahja - Voivatko molemmat vanhemmat antaa erikseen oman verovapaan lahjan?

14.10.2011
KYSYMYS KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ: Vuosi 2012 ja kotitalousvähennys, remontti ajoitettuna vuodenvaihteeseen - mittava verovähennys

20.08.2011
KYSYMYS KIINTEISTÖVEROSTA: Kuka maksaa kiinteistöveron?

02.08.2011
KYSYMYS LUOVUTUSVOITTOVEROSTA: Oman asunnon myynnin verovapaus ja kahden vuoden asuminen

19.07.2011
KYSYMYS LAHJAVEROSTA: Verovapaa lahja

19.07.2011
KYSYMYS AVIOLIITOSTA: Avioliiton verovaikutukset

03.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVEROTUS: Hankintameno-olettama ja myyntivoiton laskeminen

01.11.2010
KUOLINPESÄN VEROTUS: Kuolinpesän kiinteistövero ja perintöverot

01.11.2010
SUKUPOLVENVAIHDOS: Yrityksen sukupolvenvaihdos ja sen verot pähkinänkuoressa

01.11.2010
VEROVUODEN VEROTUS: Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku veropäätökseen

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Oman asunnon myynnin verovapaus ja kahden vuoden sääntö

01.11.2010
LUOVUTUSVOITTOVERO: Tappiolliset osakkeet on syytä jättää lahjoittamatta

02.02.2010
LAHJAVEROTUS TAI YRITYSVEROTUS: Yrityskauppa, sukulaiskauppa, sukupolvenvaihdos. Verohallinnon uusi arvostamisohje. Käypä arvo verotuksessa

02.02.2010
YRITYSMUODON VALINTA: Osakeyhtiö vai ammatinharjoittaja?

05.01.2010
LAHJAVEROTUS: Lainan antaminen lapselle & koroton laina

28.12.2009
AVIOLIITTO: Avioero ja omaisuuden ositus pähkinänkuoressa


Elatuslaskuri
Asianajotoimisto Talviaron kehittämä palvelu lastenvalvojille ja lakimiehille. Tutustu »


LUOVUTUSVOITTOVERO: Kuinka paljon maksan osakkeiden ja muun omaisuuden myynnistä veroa?

Tulosta

01.11.2010

Osakekaupan voitot kannattaa laskea erityisen huolellisesti silloin, kun on käynyt kauppaa rahastoanneissa monistuneilla ja fuusioyhtiöiden osakkeilla. Muuten veroa saattaa tulla maksaneeksi liikaa.

Myyntivoittojen verotus on periaatteessa yksinkertaista. Omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on veronalaista pääomatuloa, josta maksetaan 28 prosentin vero. Veroa pitää maksaa niin osakkeiden, rahasto-osuuksien kuin kesämökin myyntivoitoista. Sen sijaan oman kodin ja koti-irtaimiston myynnit ovat pääsääntöisesti verottomia poikkeuksia.

Yksityinen henkilö voi laskea myyntivoiton kahdella tavalla: myyjä voi käyttää joko myyntihinnan ja todellisen hankintahinnan erotusta tai hankintameno-olettamaa. Todellista hankintahintaa käytettäessä luovutusvoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen ostohinta sekä voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Osakekaupassa näitä menoja ovat pankin tai meklarin perimät välityspalkkiot.

Hankintameno-olettaman käyttäminen on vaihtoehtoinen tapa. Sen mukaan voitto voidaan laskea myös kaavamaisesti pelkän myyntihinnan ja omistusajan perusteella. Jos omaisuus on omistettu vähintään kymmenen vuoden ajan, myyjä voi vähentää myyntihinnasta hankintameno-olettaman mukaan 40 prosenttia. Veronalaiseksi voitoksi jää tällöin 60 prosenttia.

Jos omaisuutta ei ole omistettu kymmentä vuotta, hankintameno-olettama on ainoastaan 20 prosenttia myyntihinnasta. Olettamaa käytettäessä myyntihinnasta ei voi vähentää voiton hankkimisesta aiheutuneita menoja.

Veroilmoituksessa myyntivoitot ilmoitetaan erillisellä lomakkeella, jolla veronmaksaja itse ilmoittaa verottajalle myymänsä omaisuuden hankinta-ajankohdan ja hinnan.

Puutteellinen selvitys johtaa kuitenkin yleensä siihen, että verottaja käyttää automaattisesti 20 prosentin hankintameno-olettamaa, jolloin voitto saattaa määräytyä todellista suuremmaksi. Esimerkiksi 15 euron kappalehintaisia osakkeita myytäessä kadonneita kuitteja ja tositteita on syytä etsiä vaikkapa pankista, jos muistissa on, että osakkeen hankintahinta ylitti 5 euroa kappaleelta.

Verottaja käyttää luovutusvoiton laskemisessa niin sanottua first in, first out -sääntöä. Periaatetta sovelletaan tapauksissa, joissa sijoittaja on ostanut saman yhtiön arvo-osuuksia eri aikoina. Säännön mukaan ensiksi hankitut osakkeet myös myydään ensiksi, joten viimeiseen hankintaan nähden voittoa kertyy melko paljon. Mahdollista on tietysti käyttää myös hankintameno-olettamaa.

Periaatteesta voi poiketa lähinnä vain silloin, kun piensijoittajalla on käytettävissään useita arvo-osuustilejä.

Osakemäärän muutosten jälkeen luovutusvoiton laskeminen on kuitenkin mutkikasta. On varsin tavallista, että pitkään omistettujen pörssiyhtiön osakemäärissä on tapahtunut muutoksia osakkeiden pilkkomisten eli splittien, bonusosakkeiden, ilmaisantien tai fuusioiden vuoksi. Nämä osakemäärien muutokset vaikuttavat sijoittajan verotukseen vasta osakkeita myytäessä.

Splitissä osakkeiden lukumäärä muuttuu yhtiön pilkkoessa osakepääomansa aiempaa pienempiin palasiin alentamalla osakkeidensa nimellisarvoa. Esimerkiksi Nokia on toteuttanut aikoinaan useita splittejäa.

Yhtiökokous voi esimerkiksi päättää, että yhtiön osakkeen nimellisarvo alennetaan 20 eurosta 5 euroon. Tällöin osakkeenomistaja, jolla oli 100 osaketta ennen splittausta, omistaa pilkkomisen jälkeen 400 osaketta. Myyntivoittoa laskettaessa splittaus jakaa myös hankintahinnan. Jos osakkeet on ostettu 40 euron kappalehintaan ja osake on ostohetken jälkeen jaettu neljään, splittauksen jälkeiseksi osakkeiden hankintahinnaksi muodostuu 10 euroa kappaleelta. Osakkeiden pilkkomisella ei kuitenkaan ole vaikutusta hankintameno-olettaman käyttömahdollisuuteen, vaan osakkeiden hankinta-ajankohtana pidetään alkuperäisten osakkeiden ostopäivää.

Rahastoannissa yhtiön osakkeenomistaja saa uusia osakkeita ilmaiseksi. Koska tällaisesta osakkeesta ei ole maksettu mitään, on sen hankintamenokin nolla. Jos ilmaiseksi saatu osake myydään, luovutusvoittoa laskettaessa käytetään hankintameno-olettamaa.

Maksuttomia osakkeita suomalaiset sijoittajat ovat viime vuosina saaneet myös erilaisten bonusosakejärjestelyiden kautta. Esimerkiksi Soneran listautumisannissa kymmenen osaketta merkinnyt sijoittaja sai bonuksena yhden osakkeen, jos hänellä oli kyseiset arvo-osuudet vielä vuoden kuluttua annista. Tällöin yksittäisen osakkeen hankintahinta saadaan jakamalla koko kymmenen osakkeen hankintahinta yhdellätoista. Bonusosakkeen hankinta-aika on sama kuin alkuperäisten osakkeiden merkintäaika.

Kahden tai useamman yhtiön sulautuessa eli fuusioituessa tilanne muistuttaa splittausta. Esimerkiksi KOP:n ja Unitaksen yhdistyessä vuoden 1995 lopussa kolmella KOP:n osakkeella sai yhden Unitaksen osakkeen. Meritaksi muuttuneen pankin osakkeet vaihdettiin myöhemmin edelleen Nordic Baltic Holdingin osaketalletustodistuksiin vaihtosuhteella 1:1,02.

Kun kärsivällinen piensijoittaja myy sittemmin Nordeaksi muuttuneen pankin talletustodistuksia, hankintahinnan määrityksen perustana käytetään KOP:n osakkeiden ostohintaa, koska verotuksessa fuusioita ei pidetä osakkeiden luovutuksena.

HPY:n osuustodistuksen perusteella saatujen Elisan Oyj:n arvo-osuuksien myynnistä syntyneen voiton laskeminen on yksinkertaista. Yleensä kyseeseen tulee 40 prosentin hankintameno-olettaman käyttäminen, jos osuusliittymä on omistettu vähintään kymmenen vuotta. Vaihtoehtoisesti osakkeitten luovutushinnasta voidaan vähentää aikoinaan liittymästä maksettu hinta. Listaamattoman puhelinyhteisön osuustodistuksen myynti on verovapaata, koska se katsotaan luonteeltaan tavanomaiseksi koti-irtaimeksi.

Vähäisistä myyntivoitosta veroa ei tarvitse maksaa. Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa.A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: atype

Filename: layouts/footer_lakineuvo.php

Line Number: 2

Ajankohtaista

02.10.2016
OTM, lupalakimies Theresa Bergroth-Penttilä jälleen palveluksessasi

04.07.2016
Olemme lomalla heinäkuun loppuun saakka

18.01.2016
Muutos puhelin- ja faksinumeroissa - 010-alkuiset numerot poistuneet käytöstä


Katso kaikki ajankohtaiset >


 

Oliko lakineuvosta apua?
Jäikö jokin askarruttaan Sinua...

Ota yhteyttä ja kysy neuvoa!

 Vastuunrajoituslauseke

Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäis-tapauksessa.

Laki- tai vero-ongelmassa on aina syytä kääntyä asianajajan puoleen.

Asianajotoimisto Talviaro Oy, asianajaja Mika Talviaro tai lakineuvo.fi eivät vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.Lakineuvopuhelin Offline
Vastuunrajoitus | Julkaisija ja vastaava toimittaja | Hyvä asianajajatapa
© Asianajotoimisto Talviaro Oy